logo600

Co się będzie działo w projekcie?

  Będziemy monitorować działalność losowo wybranych rejonowych sądów i prokuratur, komend policji na terenie 16 województw. Chcemy się przyjrzeć, jak traktowane są sprawy dotyczące przemocy wobec zwierząt, jaki procent wyroków, które zapadają jest skazujący, ile zapada oddaleń spraw, ile jest umorzeń itp.

  Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce – działalność organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt i egzekucji przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt nie była dotychczas poddana kontroli obywatelskiej.

  • wyszkolimy 32 osoby, chcące z nami współpracować jako jawni obserwatorzy społeczni. Odbędą się 2 szkolenia dwudniowe (weekendowe) dla 2 grup uczestników/czek. W programie szkolenia: polskie prawo ochrony przyrody z elementami postępowania karnego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w ochronie zwierząt, podstawy Court Watchingu-(zasady funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce, podstawowe pojęcia i zasady zachowania, zasada jawności i jej ograniczenia, funkcjonowanie wokandy sądowej, przebieg postępowania przed sądem I i II instancji), rola obywateli w kształtowaniu władzy sądowniczej, cele i korzyści wynikające z obserwacji rozpraw sądowych, szczegółowe zasady prowadzenia i dokumentowania obserwacji sądowych).
   Jawni/ne obserwatorzy/rki społeczni/e będą od stycznia do września 2015 roku monitorować sprawy sądowe trafiające na wokandy wybranych przez siebie sądów w najbliższej okolicy i raz w miesiącu raportować obserwowane przez siebie sprawy.
  • będziemy monitorować losowo wybrane sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, komendy policji na terenie całego kraju. Obejmiemy monitoringiem 1/3 wszystkich funkcjonujących sądów i prokuratur rejonowych – próba dobrana na podstawie losowania – 16 wojewódzkich komend policji, 114 prokuratur rejonowych, 111 sądów rejonowych – łącznie 241 instytucji. Będziemy badać:
   – ilość zgłoszeń przestępstw wobec zwierząt,
   – ilości wszczętych i przekazanych do prokuratury postępowań,
   – ilość wszczętych przez prokuraturę postępowań, umorzeń postępowań,
   – ilość spraw przekazanych do sądów
   – ilość rozstrzyganych spraw, wyroki, uzasadnienia, umorzenia z lat 2011-2014 oraz danych za styczeń – wrzesień 2015.
  • będziemy monitorować doniesienia medialne na temat spraw sądowych, postępowań prokuratorskich i śledztw prowadzonych przez policje dotyczących przemocy wobec zwierząt.
  • będziemy kontaktować się z prozwierzęcymi NGO i pytać je o ich doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – będziemy zachęcać do podzielania się doświadczeniem i wypełnienie ankiety dostępnej na niniejszej stronie.
  • zbadamy doświadczenia osób prywatnych za pomocą formularza na stronie – będą one mogły przekazać nam informacje na temat swoich kontaktów z policją i prokuraturą w kontekście przestępstw wobec zwierząt.

  Działania monitoringowe będą trwały od stycznia do września 2015 roku.

  • opracujemy wyczerpujący raport na temat wyników monitoringu
  • opracujemy broszurę z rekomendacjami poprawy działania dla instytucji objętych monitoringiem
  • przy wsparciu specjalisty/tki prawnika/czki opracujemy rekomendacje do zmiany prawa
  • wyniki i analizy wyników monitoringu i rekomendacje przedstawimy instytucjom objętym monitoringiem, mediom, politykom
  • zorganizujemy debatę specjalistów na temat zmiany prawa ochrony zwierząt na bardziej efektywne oraz możliwości egzekwowania go od przedstawicieli sądownictwa, prokuratur i służb mundurowych.

  Działania te podejmować będziemy od października do grudnia 2015 roku.
  Postępy projektu można śledzić również na Facebooku: powstał profil projektu Niech mają prawa!:
  https://www.facebook.com/pages/Niech-maj%C4%85-prawa/288485374675523

  Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
  Strona programu: http://www.ngofund.org.pl/.


  Dlaczego to robimy?

  Rok 2011 przyniósł duże zainteresowanie medialne sprawą przemocy wobec zwierząt – był to rok, w którym w mediach szeroko komentowane były przestępstwa wobec zwierząt – sprawa psa husky z urwaną głową, maltretowanych zwierząt gospodarskich, nadużyć myśliwych w stosunku do zwierząt dzikich. Był to również rok niezgody społecznej na dalsze takie traktowanie zwierząt. Przez Polskę przetoczyły się tzw. Marsze (nie)Milczenia podczas których protestowano przeciwko przemocy wobec zwierząt oraz niewystarczającej egzekucji prawa ochrony zwierząt przez organa państwa. Zaskutkowało to wprowadzeniem do Ustawy o ochronie zwierząt zmian (m.in. podwyższenie kar za przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt). W tym samym roku do Sejmu RP skierowano obywatelski projekt nowej UOZ, przewidujący m.in. powołanie publicznej instytucji sprawującej nadzór nad ochroną zwierząt. Projekt  ten jednak jest procedowany do dziś.

  Wobec obowiązującej od 1997 roku Ustawy o ochronie zwierząt wysuwa się wiele zastrzeżeń – robią to również niezadowolone z jej obecnego kształtu organizacje społeczne zajmujące się obroną praw zwierząt. Przedstawiciele/lki NGO prozwierzęcych (za raportem „Stan współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i samorządową oraz służbami mundurowymi w realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt” http://czarnaowca.org/download/raport_2013.pdf) zwracają uwagę na problemy z egzekucją obowiązującego prawa ochrony zwierząt. W społecznym odbiorze – mimo zmian prawa – sprawy dotyczące znęcania się nad zwierzętami i przemocy wobec nich nadal stosunkowo rzadko trafiają na wokandy sądowe, a jeśli już tam trafią, kończą się umorzeniami alb symbolicznymi wyrokami. Dodatkowo obowiązujące obecnie prawo generuje liczne sytuacje patologiczne m. in. postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi przez gminy, sprzedaż zwierząt, warunki utrzymywania zwierząt domowych, dobrostan zwierząt gospodarskich i metody uśmiercania zwierząt w ubojniach, nadzór państwa nad humanitarną ochroną zwierząt.

  Działalność organów państwa w zakresie ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt oraz egzekucji przepisów karnych UOZ nie była dotąd poddana kontroli obywatelskiej – nasz projekt będzie pierwszym tego typu projektem w Polsce. Organy administracji pub. nie prowadzą analiz w tym zakresie. Udostępniane przez nie szczątkowe dane wskazują na pewne tendencje statystyczne, ale na nic poza tym. Np. zgodnie ze statystykami Komendy Głównej Policji w 2012r. zostało wszczętych 2170 postępowań, do sądu trafiło 1503- brakuje danych nt. wyroków jakie zapadały. Wyraźny  jest spadek wykrywalności przestępstw wobec zwierząt –  z 64% w 2003r. do 60% w 2012r. Dostępne dane nie pozwalają na rzetelną i zobiektywizowaną analizę mechanizmów egzekucji prawa ochrony zwierząt przez organy państwa.

  Liczymy że dzięki projektowi prowadzonemu z udziałem ekspertów, uda nam się zaanalizować w sposób kompletny jak wygląda egzekucja prawa ochrony zwierząt w Polsce. Nieoceniona w tym względzie będzie pomoc ze strony przedstawicieli/lek organizacji prozwierzęcych. Liczymy że na podstawie przeprowadzonych w projekcie badań uda się stworzyć zespół rekomendacji dotyczących dalszego postępowania na płaszczyźnie legislacyjnej. Mamy również nadzieję że projekt zwróci uwagę w/w instytucji oraz mediów na społeczną ważność kwestii orzecznictwa w sprawach przestępstw na zwierzętach a także zaktywizuje społeczeństwo do zgłaszania przestępstw wobec zwierząt.

  Zwierzętom należą się prawa. Już czas by sędziowie, prokuratorzy i policjanci je respektowali.

  Kim jesteśmy?

  Fundacja Czarna Owca Pana Kota

  Fundacja Czarna Owca Pana Kota powstała w marcu 2009 roku i jest jedyną polską organizacją prozwierzęcą łączącą praktykę pomocy zwierzętom z teorią praw zwierząt. Zajmuje się pomocą zwierzętom, propagowaniem praw zwierząt oraz promocją weganizmu. Fundacja promuje idee wolontariatu dla zwierząt i organizacji prozwierzęcych, wspiera polskie i białoruskie organizacje prozwierzęce, prowadzi projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży projekty pomocowe, realizuje filmy dokumentalne oraz wydaje publikacje z zakresu praw zwierząt.

  Co dotychczas zrobiliśmy?

  W ciągu 5 lat działalności promowaliśmy prawa zwierząt poprzez:

  WYDANIE 5 KSIĄŻEK

  wydanie 5 książek z zakresu teorii praw zwierząt. 

  REALIZACJA 4 FILMÓW

  zrealizowanie 4 filmów dokumentalnych, w tym filmu „Zwierzęta poza prawem” poświęconego sytuacji zwierząt i aktywistów prozwierzęcych na Białorusi 

  GRA PLANSZOWA

  opracowanie gry planszowej dotyczącej sposobów eksploatacji zwierząt „Inspektor Sowa. Edukacyjna gra planszowa”

  30 SPOTKAŃ OTWARTYCH

  zorganizowanie ponad 30 spotkań otwartych, w tym cyklu Inne zwierzęta organizowanego razem ze Stowarzyszeniem Empatia

  REGULARNE WSPARCIE

  udzielanie regularnego wsparcia 4 organizacjom białoruskim

  PROFESJONALIZACJA OSÓB

  profesjonalizację osób działających w polskich organizacjach prozwierzęcych (ponad 30 szkoleń i warsztatów)

  OPRACOWANIE 2 RAPORTÓW

  opracowanie 2 raportów dot. społecznego postrzegania osób działających w NGO prozwierzęcych oraz stanu współpracy NGO prozwierzęcych z administracją publiczną

  WARSZTATY DLA DZIECI

  przeprowadzenie warsztatów empatyczności dla ponad 1700 dzieci

  WARSZTATY

  przeprowadzenie ponad 30 warsztatów budowy domków dla bezdomnych kotów i rozdystrybuowanie prawie 200 domków dla potrzebujących zwierząt

  POMOC ZWIERZĘTOM

  pomoc bezpośrednią kilkuset zwierzętom – ptakom, kotom, gryzoniom, zwierzętom hodowlanym

  ZA CZYM SIĘ OPOWIADAMY

  Nie dzielimy zwierząt na te do kochania i te do zjadania. Los wszystkich zwierząt jest dla nas równie ważny. Wszystkie zwierzęta są dla nas równe – przysługują im takie same prawa i takie samo traktowanie. Zwierzęta myślą, czują, planują, odczuwają ból, stres, szczęście. Zasługują na godne, pozbawione bólu i stresu życie oraz na ludzki szacunek. Ludzka przyjemność nie powinna być stawiana ponad interes zwierząt – podstawowe prawa zwierząt takie jak prawo do życia, unikania cierpienia, integralności cielesnej nie mogą być zagrożone poprzez ludzkie pragnienie wygody, przyjemności lub rozrywki.

  DLACZEGO POMAGAMY

  Pomagając zwierzętom i walcząc o ich prawa, nie ignorujemy również praw ludzi – ważna jest dla nas różnorodność, szacunek dla przekonań i wartości reprezentowanych przez innych ludzi, akceptacja dla inności. Sprzeciwiamy się wszelakim formom dyskryminacji i nierównego traktowania – ze względu na płeć, wiek, dietę, styl życia, pochodzenie, orientację, wyznanie, niepełnosprawność, status społeczny. Chcemy świata przyjaznego ludziom i zwierzętom.

  GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ?

  Fundacja Czarna Owca Pana Kota.
  Pomagamy – Ratujemy – Edukujemy.

  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu powołane zostało na spotkaniu założycielskim w listopadzie 2009 r. przez ludzi dotychczas czynnie działających na rzecz ochrony zwierząt w znanych ogólnopolskich organizacjach społecznych. Bezpośrednim impulsem do powstania EKOSTRAŻY była chęć stworzenia całkowicie lokalnego, niezależnego od żadnych centralnych struktur stowarzyszenia ochrony zwierząt. Statutowym celem działania EKOSTRAŻY jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym  i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

  Dlaczego razem?

  Razem możemy więcej. Obie organizacje mają doświadczenie – każda inne. Uzupełniamy się i dzięki temu możemy być bardziej efektywni w swoich działaniach.

  Fundacja Czarna Owca Pana Kota ma duże doświadczenie w realizacji projektów w tym dofinansowanych, w merytorycznym opracowywaniu publikacji. Osoby z nami współpracujące mają dużą wiedzę i umiejętności merytoryczne. Dotychczas w temacie projektu opracowaliśmy 2 raporty na temat stanu polskich NGO prozwierzęcych.

  Stowarzyszenie EKOSTRAŻ ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu działań monitorujących i interwencyjnych w zakresie przemocy wobec zwierząt, a także w korzystaniu z trybu postępowań prawno-karnych i prawno-administracyjnych. Udało mu się m.in. doprowadzić do pierwszego w Polsce wyroku skazującego burmistrza gminy za porzucenie bezdomnych zwierząt.

  Owca i Ekostraż przeprowadziły w 2013r. wspólnie badanie nt. stanu współpracy NGO prozwierzęcych z administracją publiczną i samorządową, a także służbami mundurowymi w realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt. Od 2010 roku zorganizowaliśmy wspólnie 5 szkoleń z Ustawy o ochronie zwierząt dla przedstawicieli/lek NGO prozwierzęcych i osób chcących zostać ich wolontariuszami/szkami.

  Rezultaty/Materiały

  Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? Zobacz pdf
  Raport z monitoringu sądów, prokuratur i Policji,  jest efektem wspólnego projektu Fundacji Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż. Prezentuje wyniki kontroli obywatelskiej nad działalnością organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem egzekucji przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt.

  Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? Wersja rozszerzona Zobacz pdf
  Rozszerzona wersja raportu z monitoringu sądów, prokuratur i Policji. Wersja ta jest uzupełniona o analizę badań ankietowych opinii publicznej oraz organizacji ochrony zwierząt, listę monitorowanych podmiotów, wzory wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wzory formularzy.

  Jak reagować w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt? Zobacz pdf
  Publikacja zawiera ścieżki postępowania w przypadkach stwierdzenia niehumanitarnego traktowania zwierząt. Przedstawione algorytmy są dostosowane do aktualnego stanu prawnego i  przeznaczone są dla osób prywatnych oraz członków i członkiń organizacji ochrony zwierząt.

  Postępowanie w przypadku przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem zwierząt. Algorytm dla Policji Zobacz pdf
  Publikacja zawiera algorytm postępowania w przypadkach przyjęcia zgłoszenia o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt oraz potrąceniu zwierzęcia. Przedstawiony algorytm jest dostosowany do aktualnego stanu prawnego i  przeznaczony dla dyżurnych oraz funkcjonariuszy Policji.

  Podstawowe rekomendacje płynące z monitoringu sądów prokuratur i policji Zobacz pdf
  Rekomendacje są efektem ogólnopolskiego monitoringu sądów, prokuratur i policji w ramach projektu “Niech mają prawa!” realizowanego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ekostraż.

   

  STARTPaździernik 2014
  Więcej

  Napisz do nas

  Możesz się z nami skontaktować, a także dołączyć do projektu i zostać jawnym obserwatorem/ką społecznym/ną lub pomóc nam monitorować pod kątem projektu media lokalne.

  Jeśli jesteś przedstawicielem/lką prozwierzęcego NGO, masz problem z egzekwowaniem zapisów Ustawy o ochronie zwierząt skontaktuj się z nami – pomożemy!

  Napisz maila na adres:
  monitoring@czarnaowca.org
  fundacja@czarnaowca.org

  info-norweg